Návrh - VZN č. 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka

06.10.2015 18:56

Návrh - VZN č. 6/2015 o určení miesta  a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka