Návrh o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce BRETKA

02.02.2015 19:56
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce BRETKA  
„N á v r h“  
Obecné zastupiteľstvo v Bretke na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.  o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  
v y d á v a  
pre územie obce BRETKA toto VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce BRETKA 
 
§ 1 Predmet úpravy  
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje: a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné           na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku b) spôsob náhradného zásobovania vodou  a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.  
 
§ 2 Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody  
1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to: miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce  v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. 
2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie. 
3. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.      
 
§ 3 Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou  
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom pitnej vody v cisternách do odberného miesta prostredníctvom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., OZ Rimavská Sobota . Obec  BRETKA nedisponuje vlastnou cisternou. 
2.   Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou: - priestor pred Obecným úradom,  -priestor pri autobusovej zastávke 
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods. 2 oznámi obec a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. 4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve.  
 
§4 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp /septikov/  
1. Nakoľko obec BRETKA v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Vlastník žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd   zo  , žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 
2. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb. 
3. Obec BRETKA v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je: Mestské služby mesta 982 01 ,Tornaľa Mierová 14. 
4. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú na to oprávnenie. 
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce BRETKA doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.  
 
§ 5 Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody  
Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ: 
a) Pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve. 
b) Je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou. 
c) Dodržiavať pokyny starostu obce po vyhlásení náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.     
 
§6 Sankcie 
1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- €. 
2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.  
 
§7 Záverečné ustanovenia 
1. VZN č. 1//2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a  o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce BRETKA bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva BRETKEč................./2015   zo dňa...................... 
2. Toto VZN obce BRETKA nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.   
                                                                                        
 
  Starosta obce                                                                                                    
          
 
  Podnety a návrhy na zmeny predložte na obecný úrad obvyklými spôsobmi najneskôr do 17.2.2015, kedy tento návrh VZN bude predložený OZ BRETKA na prejednanie a schválenie.  
Vyvesené: 2.2.2015 na úr. tab.  Na web strn. 2.2.2015 
 
Na stiahnutie: VZN