Návrh - Dodatok k VZN o miestných daniach a miestnom poplatku

01.12.2011 18:41

NÁVRH

 

DODATOK k VZN č. 1/2011

II. časť

Miestné dane

 

§ 3

ods. 4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledová:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0,5% zo základu dane,

b) trvalé trávne porasty: 0,5% zo základu dane,

c) záhrady: 0,5% zo základu dane

d)lesné ozemky, na ktorých sú hospodráské lesy: 2,5% zo základu dane,

e) zastavené plochy a nádvoria: 0,5% zo základu dane,

f) stavebné pozemky: 0,5% zo základu dane,

g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkoch: 0,5 % zo základu dane.

 

 

II. časť

Miestny poplatok

 

§ 8

Miestny poplatok za komunálne odpady  a

drobné stavebné odpady

 

ods. 6) Sadzba poplatku je:

a) 0,0274 EUR za osobu a kalendárny deň, na rok (t.j. 365 dní - 10,00 EUR)

b) 0,0274 EUR za osobu a kalendárny deň - fyzická osoba: podnikateľ, a právnická osoba so zamestnancami, ktorí vlastní alebo  má v prenájme nehnuteľnost, mimo ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce (podľa počtu zamestnancov, stolov a stoličiek - pohostinstov, obchod)

 

IV. časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

 

1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach v platnom znení a zák. SNR č. 563/2009 o správe daní a poplatkov v zení neskorších predpisov.

2) Na tom VZN - návrh - OZ sa uznieslo v Bretke 23. 11. 2011.

 

 

V Bretke, 25. 11.2011

 

Anna Giczeiová

starostka obce

 

Kópia Návrhu vyvesení na úrednej tabuľe obci Bretka