Návrh - Prevádzkový poriadok - Dom smútku

15.01.2020 12:01

 

 

 

Návrh - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

 

 

 

 

 

Názov zariadenia :      Dom smútku Bretka

 

Prevádzkovateľ :         Obec Bretka

 

Číslo telefónu :            047 552 29 56

 

Vyhotovené dňa :       15. 1. 2020

 

Schválené dňa :                          

 

Všeobecné ustanovenia

 

            Tento prevádzkový poriadok určuje základné hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov pri poskytovaní pohrebných služieb podľa zákona NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebných služieb

 

Firma :           Obec Bretka

 

IČO :               00590754

 

2. Druh poskytovania pohrebných služieb

 

2.1. Popis druhu poskytovaných služieb

 

Obec Bretka zabezpečuje tieto činnosti súvisiace s pohrebom :

 

 • prevzatie ľudských pozostatkov od príbuzných do chladiaceho zariadenia v dome smútku;

 

 • prevzatie ľudských pozostatkov od poskytovateľov pohrebných služieb zabezpečujúcich prepravu v zmysle zákona o pohrebníctve do chladiaceho zariadenia v dome smútku;

 

 • ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa do času pochovania ukladajú do chladiaceho boxu v dome smútku;

 

 • príprava miestnosti pred pohrebom (výzdoba);

 

 • vystavenie ľudských pozostatkov na katafalk v dome smútku pred pohrebom;

 

 • zabezpečenie ozvučenia cintorína pri smútočnom obrade;

 

 • vedenie evidencie o ľudských pozostatkoch alebo ľudských ostatkoch;
   
 • zabezpečenie údržby, čistoty a dezinfekcie domu smútku (chladiaceho boxu, obradnej siene a príslušných zariadení)

 

 

2.2. Počet pracovníkov

 

Pohrebné služby sa zabezpečujú prostredníctvom poverenej osoby. Poverená osoba zabezpečuje prevzatie ľudských pozostatkov a uloženie do chladiaceho boxu, ďalej údržbu, čistotu a dezinfekciu priestorov.

 

2.3. Časový priebeh poskytovaných služieb

 

Po prevzatí ľudských pozostatkov od príbuzných, resp. od poskytovateľov pohrebných služieb zabezpečujúcich prepravu sú tieto uložené v chladiacom boxe až po vykonanie smútočného obradu a následného pohrebu.

Večer deň pred pohrebom je pre príbuzných sprístupnená kondolná miestnosť na dobu jednej hodiny.

Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, sa musia uložiť len do uzatvorenej konečnej rakvy.

Jednu hodinu pred smútočným obradom sa  truhla uloží na katafalk v obradnej sieni. Vyloženie truhly z chladiaceho boxu zabezpečia príbuzní vlastnými silami. Smútočný obrad v dome smútku trvá obyčajne 20 až 40 minút. Po ukončení smútočného obradu  sa truhla uloží do hrobu a v prípade kremácie je truhla prostredníctvom pohrebných služieb prevezená do krematória.

 

 

3. Podmienky prevádzky

 

 1. Popis priestorov pohrebníctva

 

Dom smútku v Bretke pozostáva z nasledovných miestností :

 • Terasa – 11,43 m2     
 • Obradná sieň – 39,65 m2
 • Vystav  - 11,72 m2
 • Chladiaci boy – 6, 72 m2
 • WC – 1,16 m2
 • Predsieň WC – 2,90 m2
   

Dom smútku je napojený na obecný vodovod s úžitkovou vodou.

Odkanalizovanie je zabezpečené do žumpy pri dome smútku. Čistenie žumpy je zabezpečené prostredníctvom Technických služieb v Tornali podľa potreby.

Denné osvetlenie je zabezpečené oknami, umelé osvetlenie je elektrické – žiarovkami. Vetranie je zabezpečené otvárateľnými oknami.

Kúrenie zabezpečujeme elektrickým ohrievačom – podľa potreby.

V dome smútku je jedno zariadenie na osobnú hygienu, t. j. WC a umývadlo s teplou a studenou vodou. Teplá voda je zabezpečená prietokovým elektrickým bojlerom.

Skladovacie priestory sú v sklade náradia, kde sa uskladňujú pomôcky a príslušenstvo pri výkone smútočného obradu.

Upratovanie a dezinfekcia domu smútku sa vykonávajú po každom smútočnom obrade dostupnými čistiacimi prostriedkami. Dezinfekcia sa vykonáva prípravkom Savo, Domestos, Fixinela, Jar.

 

 1. Chladiace zariadenie

 

Na dočasné uloženie ľudských pozostatkov od doby uloženia do hrobu sa využíva vlastný chladiaci box, ktorý je v dome smútku. V chladiacom boxe je možné uložiť maximálne 4 truhly. V chladiacom boxe je zabezpečená teplota v rozmedzí od 0 °C do 5 °C.

V prípade dlhodobého uloženia zostatkov (viac ako 14 dní od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho), kde sa vyžaduje mraziace zariadenie, toto obec zabezpečí prostredníctvom pohrebných služieb v Rožňave.

Upratovanie a dezinfekcia chladiaceho boxu sa vykonávajú po každom smútočnom obrade dostupnými čistiacimi prostriedkami. Dezinfekcia sa vykonáva prípravkom Savo, Jar, Fixinela, Domestos.

 

 1. Popis prijímania ľudských pozostatkov

 

Prevzatie ľudských pozostatkov od príbuzných do chladiaceho zariadenia v dome smútku sa vykoná v prípade, keď zomrie doma po obhliadke lekárom a vystavení úmrtného listu.

 

Prevzatie ľudských pozostatkov od poskytovateľov pohrebných služieb zabezpečujúcich prepravu v zmysle zákona o pohrebníctve do chladiaceho zariadenia v dome smútku sa vykoná v prípade, keď zomrie v nemocnici.

 

Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa do času pochovania ukladajú do chladiaceho boxu v dome smútku.

 

Vedenie evidencie o ľudských pozostatkoch alebo ľudských ostatkoch  :
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia, rodné číslo
2. dátum prevzatia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
3. dátum odovzdania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisko alebo do krematória
4. doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali

 

 

 

 

                                                                                     Anna Giczeiová

                                                     starostka obce