Dodatok č. 2 k VZN obce Bretka č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

04.10.2021 08:26

 

 

 

 

N Á V R H -

 

DODATOK č. 2 k
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
BRETKA č. 1/2013

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

 

 

 

 

 

 

VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bretka, dňa: 4. 10. 2021 

VZN zvesený dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2022.

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 4. 10. 2021

Pripomienky zasielať:

  • písomne na adresu: Obec Bretka, 980 46  Bretka 33
  • elektronicky na adresu: obecbretka@centrum.sk

Schválené VZN Uznesením č.:

Obce Bretka vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:

 

Dodatok č. 2

k VZN obce Bretka č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

 

VZN obce Bretka č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka sa mení:

 

ČASŤ TRETIA

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§9

Odsek (6) písmeno a)

Vypúšťa sa:

  • Vo výške 0,03562 eur za osobu a kalendárny deň, tj. 13,00 eur za kalendárny rok.

 

Nahrádza sa:

  • Vo výške 0,05206 EUR za osobu za kalendárny deň, tj. 19,00 EUR za kalendárny rok.

 

ČASŤ PIATA

Záverečné ustanovenia

 

  1. Dodatok č. 2. k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka bol vyvesený na úradnej tabuli obce Bretka dňa 4. 10. 2021, zverejnený na webovom sídle obce dňa 4. 10. 2021.
  2. Tento dodatok č. 2. schválilo obecné zastupiteľstvo dňa ................................ s uznesením číslo: ............................... .
  3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2022.

 

V Bretke, dňa 4. 10. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Anna Giczeiová

Starostka obce Bretka