Dodatok č. 1 k VZN č 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

28.11.2019 11:10

 

 

 

 

 

N Á V R H   - DODATOK č. 1 k
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
BRETKA č. 1/2013

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bretka, dňa: 28. 11. 2019

VZN zvesený dňa: ...................................

VZN nadobúda účinnosť dňom: ....................................

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 28. 11. 2019

Pripomienky zasielať:

písomne na adresu: Obec Bretka, 980 46  Bretka 33

elektronicky na adresu: obecbretka@centrum.sk

Schválené VZN Uznesením č. ........................... na .................. zasadnutí obecného

Obecné zastupiteľstvo Obce Bretka vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:

 

Dodatok č. 1

k VZN obce Bretka č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

 

VZN obce Bretka č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka sa mení:

 

ČASŤ TRETIA

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§9

Odsek (6) písmeno a)

Vypúšťa sa:

  • Vo výške 0,0274 eur za osobu a kalendárny deň, tj. 10,00 eur za kalendárny rok.

 

Nahrádza sa:

  • Vo výške 0,03562 EUR za osobu za kalendárny deň, tj. 13,00 EUR za kalendárny rok.

 

ČASŤ PIATA

Záverečné ustanovenia

 

  1. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka bol vyvesený na úradnej tabuli obce Bretka dňa 28. 11. 2019, zverejnený na webovom sídle obce dňa 28. 11. 2019.
  2. Tento dodatok č. 1/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa .............................. s uznesením číslo: ................................. .
  3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2020.

 

V Bretke, dňa 26. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Anna Giczeiová

Starostka obce Bretka

Dodatok č. 1/2019 k VZN 1/2013 na stiahnutie: Dodatok č. 1/2019