Africký mor ošípaných (AMO)

11.01.2018 11:27

Africký mor ošípaných(AMO)

u domácich ošípaných a diviakov

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

 

 • akútna, vysoko nákazlivá chorobadomácich ošípaných a diviakov

 • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat

 • prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou

 • u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi

 • charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat

 • ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

 

Chovy ošípaných – prevencia

 

 • dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)

 • zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ichkontaktu s krmivom a stelivom

 • rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa

 • zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov

 • zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím

 • pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

 

Užívatelia poľovných revírov– prevencia

 

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov

 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním(2m)resp. spálením na mieste úhynu

 • lov a vyšetrenie všetkýchchorých diviakov

 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii

 • zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou

 • dodržiavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS

 

 

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.