5. Zasadnutie OZ

23.08.2015 20:49

Pozvánka

 

Na 5. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 25. 8. 2015 o 17:00

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku 2015
  5. Prerokovanie listu z Okresnej prokuratúry Rožňava o VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťaťa Materskej školy v Bretke.
  6. Schválenie VZN o správe a prevádzkovaní pohrebisku v obci Bretka. 
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

 

 

V Bretke, dňa: 20. 8. 2015

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce

Na stiahnutie: pozvánka na 5. zasadnutie