Opatrenia k ochrane lesov v roku 2017

02.03.2017 14:41

OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2017

 

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na účely predchádzania vzniku požiarov v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi sú povinné v zmysle  § 4  písm. b),  o) a § 6b zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zabezpečiť plnenie ustanovených opatrení na ochranu pred požiarmi

-     pri manipulácii s horľavými látkami,      

-          na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo

-          v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Príslušné opatreniak splneniu daných požiadaviek sú rozpracované vo vyhláške MV SR              č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška).

 

Pri zabezpečovaní a realizácií preventívnych protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi treba vychádzať z ustanovení a z požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi, ako aj z ďalších predpisov a dokumentov súvisiacich          s danou problematikou. (Zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č.611/2006 Z.z o hasičských jednotkách).

 

Na príprave a realizácii všetkých prijatých a uložených protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi  sa musia podieľať všetky zainteresované zložky, t.j. vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesov  v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, ako aj s ďalšími občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú svoje aktivity a činnosti v lese a smerom k prírode tak, aby bola zabezpečená ich čo najvyššia efektívnosť i účinnosť.

 

            Spôsob efektívnej protipožiarnej prevencie je založený na frontálnej informovanosti cestou všetkých dostupných prostriedkov a osobnou angažovanosťou kompetentných. V prípade vzniku požiaru je účinnosť systému založená na jeho včasnom  spozorovaní a odovzdaní informácie o ňom ohlasovni požiarov, na operačné stredisko KR HaZZ v Košiciach - tiesňová linka 150 platná pre celý okres Rožňava, alebo tiesňová linka 112 - operačné stredisko integrovaného záchranného systému Košice.

 

Medzi najčastejšie požiarom postihnuté lokality v okrese Rožňava patria: Betliar, Jablonov nad Turňou, Krásnohorské Podhradie, Lipovník, Slavošovce, Dobšiná, Brzotín, Kružná, Gemerská Poloma, Plešivec, Rakovnica, Nižná Slaná, ale hlavne Rožňava a jej bezprostredné okolie.

 

Príčinami požiarov v lesoch a na trávnatých porastoch bolo zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie suchej trávy, nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom v prírode a pod.. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave žiada o dôsledné zabezpečenie plnenia predmetných úloh,  k čomu je preto potrebná realizácia najmä týchto opatrení:

I.  Zo strany vlastníka  lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesa

 

Preventívne opatrenia

 

1. Vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi a § 24 vyhlášky o požiarnej prevencii.

 

2. Spracovať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi v zmysle § 10 ods. 1 vyhlášky o požiarnej prevencii.

 

3. Budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečiť ich označenie  a označiť zákaz zakladania ohňa mimo zabezpečeného ohniska.

 

4. Zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť v zmysle § 10 ods. 2 vyhlášky o požiarnej prevencii.

 

5. Využívať pri pozemnom hliadkovaní doteraz uplatňovaný systém ochranných služieb personálu lesných subjektov doplnený o systém pozorovania a hliadkovania vykonávaného v spolupráci               s profesionálnymi a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými  združeniami občanov                  a vlastníkmi objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách.

 

6. Využívať a v rámci možností budovať na pozorovanie v rovinatých a prehľadných terénoch pozorovacie veže a v členitých terénoch vykonávať hliadkovanie po hrebeňových  zónach horstiev.

 

7. Zvýšiť aktivitu osôb vykonávajúcich pozorovaciu i hliadkovaciu službu a sprísniť kontrolnú               i represívnu činnosť pri zistení porušovania opatrení, zameraných na ochranu lesov pred požiarmi,

 

8. Vykonávať preventívnu ochranu lesov pred požiarmi hliadkami orgánov ochrany prírody v lesoch,     v ktorých sú prioritné záujmy ochrany prírody i krajiny a nie sú predpísané úlohy pre obhospodarovanie lesa.

 

9. Zabezpečiť v najkritickejších obdobiach a v komplikovaných terénoch  aktuálne letecké hliadkovanie podľa "Smernice Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva vnútra SR o leteckej činnosti vykonávanej pri monitorovaní a hasení lesných požiarov.

 

10. Vytvárať i udržiavať v lokalitách najviac ohrozených možnosťou vzniku požiaru ochranné protipožiarne pásy a izolačné jednotky vo forme porastových plášťov z drevín odolnejších proti ohňu, zamedzujúce rýchlemu šíreniu požiaru a umožňujúce jeho bezpečnejšiu lokalizáciu i likvidáciu.

 

11. V lesoparkových zónach i v najviac navštevovaných lesných oblastiach zabezpečiť budovanie a udržiavanie ohnísk zabezpečených proti voľnému šíreniu požiaru a zabezpečiť na  všetkých prístupových cestách i ďalších vhodných miestach viditeľné označenie zákazu zakladania i používania otvoreného ohňa mimo určených vyhradených priestorov.

 

12. Regulovať alebo obmedziť v prípade potreby turisticko-rekreačnú činnosť v najkritickejších obdobiach a to aj budovaním i udržiavaním turistických i náučných chodníkov v chránených oblastiach.

 

13 Zintenzívniť a zefektívniť preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi najmä smerom k občanom, najmä mládeži; z toho dôvodu skvalitniť a vhodne koordinovať spoluprácu so všetkými zainteresovanými zložkami.

 

Oblasť zdolávania požiarov:

 

1. Zabezpečiť zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov označených nápisom "OHLASOVŇA POŽIAROV" v zmysle § 5 písm. f) zákona v súlade s § 15 vyhlášky, ktoré musia byť vybavené vhodnými spojovacími prostriedkami a ďalšími technickými zariadeniami na  príjem  hlásení

o vzniku požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním i poskytnutím pomoci a vyhlásením poplachu.

 

2. Umiestniť na určených miestach potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov v súlade s § 10 ods. 3 vyhlášky, ako aj ďalšie prostriedky na lokalizáciu a likvidáciu požiarov.

 

3. Udržiavať existujúce príjazdové cesty, zvážnice i zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd ťažkých vozidiel hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah podľa       § 10 ods. 6 vyhlášky, ale aj vhodným spôsobom zabezpečiť možnosť vjazdu hasičskou technikou do rampami uzatvorených lesných príjazdových ciest - informovať o uložení kľúčov, či ich poskytnutie v prípade požiaru. 

 

4. V rámci možností zahusťovať sieť vodných zdrojov budovaním nových, vhodných na hasenie požiarov, najmä v exponovaných lokalitách,

 

5. Vytvoriť technické i ekonomické podmienky pre možnosť leteckého hasenia požiarov v nedostupných lokalitách, a to najmä vo veľkoplošne chránených oblastiach.

 

6. Vybaviť členov protipožiarnych hliadok pohybujúcich sa v lesných porastoch rádiofónnou technikou alebo mobilnými telefónmi; v prípade nemožnosti využitia tejto techniky, použiť ako náhradnú možnosť včasného ohlásenia vzniku požiaru motorové vozidlo (motocykel).

 

II.  Zo strany obce :

 

1. Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa  § 15  ods. 1 písm. d) zákona o ochrane pred požiarmi v súlade s § 36 a 37 vyhlášky o požiarnej prevencii a vyhlášky MV SR              č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotách.  

 

2. Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

 

3. Prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

4. Vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona u vlastníkov lesných pozemkov v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rožňave.

 

5. Preveriť akcieschopnosť obecného (mestského) hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s vyhláškou MV SR č. 611/2006 Z.z.

 

6. Zabezpečiť podľa uváženia obce stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov.

 

7. Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi.

 

Obce a mestá okrem toho sú povinné dbať na dodržiavanie § 15 zákona  v súvislosti s čím je potrebné prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo tlače upozorniť fyzické osoby a právnické osoby  na to, že je zakázané:

-          fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-    zakladať oheň na miestach, z ktorých by sa mohol rozšíriť,

-    vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

 

Porušovateľov uvedených ustanovení oznamovať (ich meno a priezvisko, dátum narodenia a presnú adresu s popisom porušenia) Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, telefón : 7322268, ktoré v súlade s

-          § 61  ods. 2  písm. a) zákona uloží  pokarhanie alebo pokutu do 99EUR fyzickej osobe, ktorá nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi;

-          § 61 ods.3 písm. a) zákona uloží pokarhanie alebo pokutu do 165 EUR fyzickej osobe,  ktorá nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou;

-          § 61 ods. 4 písm. a) zákona uloží pokarhanie alebo pokutu do 331EUR fyzickej osobe, ktorá poruší príkazy alebo zákazy o fajčení a o manipulácii s otvoreným  plameňom  na  miestach so zvýšeným nebezpečenstvo vzniku požiaru;

-          § 61 ods. 4 písm. f) uloží pokarhanie alebo pokutu do 331EUR fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

 

Obce a mestá okrem toho sú povinné dbať na dodržiavanie § 4, § 5 a § 8 zákona v súvislosti s čím  je potrebné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov upozorniť na to, že nesmú :

-          používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

-          spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva,

-          vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 

 

Nedodržaním týchto ustanovení zákona môže okresné riaditeľstvo uložiť právny postih v zmysle § 59 zákona a to až do 16 596 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Zo strany Okresného riaditeľstva HaZZ v Rožňave

 

            Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rožňave v priebehu roku 2017 vykoná u vlastníkov, správcov, alebo obhospodarovateľov lesov protipožiarne kontroly, pri ktorých sa zameria hlavne  na plnenie opatrení uvedených  v  predchádzajúcich častiach.

 

Okrem toho Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyzve Okresný úrad v Rožňave k spolupráci   pri   propagácii  a  aktívnemu pôsobeniu pri ochrane lesov v okrese cestou svojich štruktúr, ale aj Dobrovoľnú požiarnu ochranu v Rožňave,  Štátnu ochranu prírody SR, Správu  národného parku  Slovenský raj i Slovenský kras, Obvodné oddelenia Policajných zborov  SR v Rožňave, Dobšinej, Plešivci a v Štítniku a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Rožňave.

 

            Pri zisťovaní príčin vzniku  požiarov v spolupráci s orgánmi Policajného zboru SR bude postupovať s využitím maximálnej tvrdosti pri postihovaní osôb, ktoré svojim konaním spôsobia požiare v správnom  (priestupkovom) konaní.