Vypaľovanie

17.03.2015 16:50

Vážení občania, pre mnohých z nás je jar najkrajším ročným obdobím.  Stromy a kríky začínajú pučať, príchod jari nám ohlasujú aj sťahovavé vtáky, ktoré sa k nám po dlhej ceste znova vracajú. Na jar sa začína aj práca v záhradkách, viniciach a poliach. 

Jar má však aj iné podoby. Každoročne, už niekoľko desiatok rokov, sa práve v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar (a nielen vtedy) sme svedkami ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady. 

Ľudia vypaľujú suchú trávu a pritom si neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnosťou ubližujú prírode. 

Oheň v zárodku ničí sotva sa prebúdzajúci život. 

Na popol sa menia rastliny, nižšie i vyššie živočíchy, hniezda vtákov, ba niekedy v plameňoch končí i život človeka, ktorý oheň založil. Táto činnosť sa opakuje na jeseň i v lete počas žatvy, alebo tesne po nej sú vypaľované strniská a mnohokrát i ponechaná slama. Vypaľovanie a zakladanie ohňov sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírode, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. 

Podľa štatistiky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave a Košice – okolie sa ročne zlikviduje okolo 150 nahlásených požiarov. 

Hlavné príčiny jarných a jesenných požiarov: 

• úmyselné vypaľovanie suchej trávy 

• pálenie a spaľovanie domového odpadu 

• zakladanie ohňov v prírode • neuhasené ohorky z cigariet 

• hry detí so zápalkami 

 

Vplyvom požiarov v prírode dochádza: 

• k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov 

• k narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode

• k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi 

• k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd 

 

Požiare sa podieľajú na globálnom otepľovaní a tvorbe skleníkového efektu. 

 

 Čo sa deje pri požiari? 

• horením sa vyvíja teplota 100 – 800 0C, 

• v plameňoch horí tráva, kríky, stromy a teda aj domovy živočíchov, hniezda vtákov s vajíčkami, alebo mláďatkami 

• plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú v nich smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí bežci ako zajace a srnky 

• ničí zárodky života pod povrchom pôdy 

• ničí korene plytko koreniacich rastlín 

• prirodzenou súčasťou dymu sú škodlivé a zdraviu nebezpečné plyny 

• v dyme – udusením nachádza smrť veľké množstvo živočíchov 

 

Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Zároveň sa porušuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Na základe porušení týchto zákonov, môžu občania dostať vysoké pokuty. Občan môže dostať pokutu do výšky 332 eur, právnická osoba až do 16 596 eur. 

 

Ak si hovoríte „mňa sa to netýka“, mýlite sa. Koľkokrát ste už vo svojej záhradke, na poli, či pri lese spaľovali staré lístie, trávu, zvyšky z úrody alebo iný bioodpad? Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch. Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovať. Preto sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste skončili s týmto nezmyselným zlozvykom, ktorý nenahradí pracovitú ruku ani starostlivosť o pozemok. Iba na krátky čas sa spred očí stratia staré a suché byle, ale neobrobená a neudržiavaná plocha tu bude zas. 

Dostali sme do daru obývať túto krásnu planétu – je na nás, či tak urobíme v mieri, úcte, láske. Skúsme to po krokoch – toto by mohol byť jeden z nich. 

Preto nevypaľujte!!! 

 

V prípade nutnosti telefonicky kontaktujte:

112 linka tiesňového volania 150 záchranný hasičský zbor 

Spracovala: Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský kras Hámosiho 188 049 51 Brzotín

 

Vypaľovanie leták