Výberové konanie - riaditeľ(ka) ZŠ

05.11.2013 19:25

Starostka Obce Bretka v zmylse zákona 596/2003 vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie:

 

Riaditeľa (ky)

Základnej školy s VJM Bretka

 

PODMIENKY:

 

  1. Vzdelanie určené pre daný typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky MŠ č. 14/1998 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 379/2000 Z.z. odbornú spôsobilosť podľa vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z.;

  2. Občianská bezúhonnosť;

  3. Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe;

 

Doklady požadované k prihláške:

  • overené kópie dokladov o vzdelaní,

  • stručný životopis,

  • návrh koncepcie oozvoja príslušnej ZŠ,

  • výpis registra trestov.

 

Prihlášky do výberového konania zašlite doporučene alebo osobne v obálke označením „VK“ do 6. 12. 2013 na adresu: Obecný úrad Bretka

980 46 Gemerská Panica

 

V Bretke, 5. 11. 2013

 

 

 

 

Anna Giczeiová

starostka obce

 

Na stiahnutie:
Vyberové konanie ZŠ.pdf (48625)