Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bretke

04.05.2012 14:25

Obec Bretka

 

ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpená starostom obce, Annou Giczeiovou, v zmylse §4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov i v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

 

R i a d i t e ľ / R i a d e t e ľ k y

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Bretka – Beretke

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovený osobitným predpisom Vyhl. 41/1996 Z. z. O odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 • Najmenej päť rokov pedagogickej praxe

 

Ostatné predpoklady:

 • organizačné a riadiace schopnosti,

 • znalosť príslušnej legislatívy ,

 • osobnostné a morálne predpoklady,

 • občianska bezúhonnosť,

 

 

Prílohy k prihláške:

 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov – doklad o vzdelaní

 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

 • štruktúrovaný profesijný životopis,

 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

 • návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (max. 4 strany),

 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie MŠ“ do 03. 06. 2012 na adresu:

 

Obecný úrad Bretka

Bretka 33

980 46 Gemerská Panica

 

 

V Bretke, dňa 4. 5. 2012

 

Anna Giczeiová

starostka obce

Na stiahnutie:

výberové konanie ms.pdf (34 kB)

 

Publikované 04. 05. 2012